Sudski tumač za makedonski jezik

Tražite sudskog tumača za makedonski jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila

Makedonski jezik je istočnojužnoslovenski, indoevropski jezik. To je jedan od jezika sa najstarijim književnojezičkim tradicijama i najsličniji je bugarskom i srpskom jeziku. Ljudi zapadnomakedonskog varijeteta govore dijalekte koji čine prelaz od srpskog ka bugarskom, i veoma brzo nauče srpski ili bugarski književni jezik. Buk Stefanović Karadžić navodi da su mu dvojica Makedonaca govorima o svom jeziku “koji je kao neka mješavina srpskog i bugarskog, ali opet bliži srpskom nego pravome bugarskom”. a vreme Kraljevine SHS – Jugoslavije, jezik makedonskih slovena je smatran južnim srpskim dijalektom. Bugari međutim smatraju makedonski jezik dijalektom ili drugom varijantom bugarskog.

Sudski tumač za makedonski – cene

Cene prevoda su od 1100 – 1400 RSD

*cena se formira u odnosu na količinu materijala za prevođenje.

Bez obzira na ove tvrdnje, savremena lingvistička nauka liberalnog tipa zastupa stanovište da je makedonski jezik poseban, i da ima najviše sličnosti sa srpskim i bugarskim, ali se u izvesnim osobinama i razlikuje od istih, te ispunjava uslove da se smatra individualnim jezikom. Prema jednom od teorija, makedonski se razvio se iz jezika koji se govorio u srednjovekovnoj Srbiji. Od kraja 16. veka, staroslovenski govori na tlu Makedonije počeli su da formiraju makedonski jezik u pisanoj formi. Tokom postojanja Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije, Makedonci su imali srpski kao maternji jezik, jer su bili smatrani Srbima. Godine 1944. priznati su kao poseban narod i nakon formiranja Narodne Republike Makedonije u okviru FNRJ, makedonski jezik je postao i zvanični jezik te republike.

Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za makedonski jezik:

  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na makedonski sa overomsudski tumač za makedonski jezik
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa makedonskog na srpski sa overom
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa makedonskog na drugi strani jezik sa overom
  • Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog  stranog jezika na makedonski sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na makedonski sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa makedonskog na srpski sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa makedonskog na drugi strani jezik sa overom
  • Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na makedonski sa overom
  • Usmeno tumačenje

Tražite sudskog prevodioca za makedonski jezik? Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila