PREVODILAČKA AGENCIJA

Prevodilačka agencija Vavilon Prevodi raspolaže različitim uslugama kako bi omogućili našim klijentima da problematika prevođenja bude svedena na minimalni nivo.

Aktivnosti prevodilačke agencije Vavilon Prevodi:

 1. Prevođenje

a)     pismeno prevođenje standardne i uskostručne dokumentacije.

b)     usmeno tj. simultano i konsekutivno prevođenje.

 1. Prevođenje sa overom sudskog tumača
 2. Lektorisanje

Usluge prevodilačke agencije Vavilon Prevodi:

 • Pismenog prevođenja lične/pravne dokumentacije, standardne/uskostručne terminologije za fizička lica bez overe sudskog tumača.
 • Pismenog prevođenja lične/pravne dokumentacije, standardne/uskostručne terminologije za fizička lica sa overom sudskog tumača.
 • Pismenog prevođenja lične/pravne dokumentacije, standardne/uskostručne terminologije za pravna lica bez overe sudskog tumača
 • Pismenog prevođenja lične/pravne dokumentacije, standardne/uskostručne terminologije za pravna lica sa overom sudskog tumača
 • Usmeno prevođenje (simultano i konsekutivno)
 • Usmeno tumačenjeprevodilačka agencija
 1. Prevođenje

Prevođenje u najširem smislu označava prenos smislenog sadržaja iz jednog izražajnog sredstva u drugi, a u tu svrhu se koriste prevodioci, tumači, kodeks paralelnih simbola, posebne mašine ili programi. Uopšteno, prevođenje je pretakanje reči i teksta iz jednog jezika u drugi. Prevedeni tekst se naziva prevod. Sam proces prevođenja je intelektualno veoma zahtevan posao, koji od prevodioca zahteva mnogo koncetracije i dosta stručnog znanja iz oblasti koja se prevodi. Procesu prevođenja prethodi upoznavanje sa materijom i relevantnom literaturom. Kod prevođenja se razlikuje doslovno prevođenje – gde se nastoji zadržati što je moguće više formalne strukture originalnog teksta. Slobodno prevođenje je ono u kome se nastoji zadržati “duh” izvornika. Prilikom prevođenja treba paziti i na duh izvornog jezika, ali i na duh jezika na koji se prevodi.

Načini procesa prevođenja su:

a)     Pismeno prevođenje podrazumeva prevod fizičkih dokumenata (u štampanoj ili elektronskoj formi). U oba slučaja, prevodilac najčešće dobija materijal u elektronskoj formi te ga na svom računaru obrađuje. Pored online prevodioca postoje i agencije koje automatski vrše profesionalne prevode, kao što je i naša prevodilačka agencija Vavilon Prevodi.

b)     Usmeno prevođenje (tumačenje) se deli na simultano i konsekutivno prevođenje.

Simultano prevođenje predstavlja složen proces tokom kojeg se paralelno odvija nekoliko različitih aktivnosti (slušanje – analiza sadržaja – anticipiranje onoga što još nije izrečeno – prevod na ciljni jezik –prevodilačka agencija

govor). Simultano prevođenje zahteva visoku koncentraciju prevodioca. Za dugotrajno celodnevno prevođenje sa jednog stranog jezika, neophodno je angažovati dva simultana prevodioca koji mogu međusobno da se smenjuju tokom rada, i na taj način održavaju koncetraciju na višem nivou.

Konsekutivno prevođenje podrazumeva prevođenje bez korišćenja uređaja (tehnike) za simultano prevođenje, tj. kada izlagač; završi izlaganje u celosti ili prevođenje u kratkim odlomcima (kod zahtevnih
tema). Kod prevođenja dužih odlomaka, koristi se posebna tehnika beleški kao podrška pamćenju. S obzirom da zahteva veći utrošak vremena, pomenuta tehnika prevođenja više odgovara prevođenju sa okruglih stolova, u okviru manjih radnih grupa i sl.

Zakazivanje usmenih prevoda:

Prevodilačka agencija Vavilon Prevodi teži ka dogovaranju zakazivanja usmenih prevoda najmanje nedelju dana pre procesa prevođenja kao i da je pored uslova karakteristika i ostalih informacija o događaju, neophodno i priložiti i dokumentaciju vezanu za tematiku razgovora prilikom procesa prevođenja.

 1. Prevođenje sa overom sudskog tumača

prevodilačka agencija

Sudski tumač odnosno sudski prevodilac je ovlašćena osoba od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu. Njegova uloga je neophodna u javnim

državnim ustanovama (sudovi, ministarstva, zdravstvene ustanove, fakulteti, MUP-ovi i dr.).

Validnost prevoda sa overom:

Validnost obrađenog dokumenta ostvaruje se, pored pečata i potpisa tumača, i povezivanjem originala ili overene kopije sa prevodom pomoću jemstvenika, u skladu sa propisima Republike Srbije. U zavisnosti od države u koju se šalje, dokument ponekad mora imati i haški apostil. Informacije o tome da li dokument klijenta treba imati pre ili posle procesa prevođenja apostil pečat (nadovera), klijent može dobiti kontaktiranjem na broj 011/655-3724 (Beograd – Bulevar Nikole Tesle 42-a), ili suda iz grada odakle je klijent. Takođe, kako bi agencija obezbedila potpunu zakonsku validnost dokumentacije, naručilac treba da dostavi u agenciju original dokumenta koji prevodi ili overenu kopiju, kako bi se dokumenta uvezala i pripremila za slanje.

Dokumenta koja prevodimo:

Lična dokumenta sa overom sudskog tumača su:

 • Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlihprevodilačka agencija
 • Diploma
 • Svedočanstva
 • Radna knjižica
 • Zdravstvena knjižica
 • Prepis ocena
 • Izjava
 • Uverenja (o prebivalištu, nekažnjavanju, boravku,  prihodima)
 • Potvrda ( o zdravstvenom stanju, o boravku, prihodima, o diplomiranju, o redovnom studiranju, završenim godinama itd)
 • Punomoćje
 • Radna dozvola
 • Potvrda o stanju računa u banci
 • Istorija bolesti
 • Ostali lični dokumenti

Pravna i sudska dokumenta sa overom sudskog tumača:

 • Odlukeprevodilačka agencija
 • Zapisnici
 • Ugovori
 • Pravilnici
 • Izveštaji
 • Apostili
 • Zakoni
 • Ostala pravna i sudska dokumentacija

Dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača:

 • Kupoprodajni ugovori
 • Tenderska dokumentacija
 • Dokumentacija za ponude
 • Pisana deklaracijaprevodilačka agencija
 • Fakture
 • Sertifikati
 • Statuti
 • Aneksi
 • Bilansi
 • Izveštaji (berzanski, finansijski, revizorski itd.)
 • Izvod rešenja iz Agencije za privredne registre
 • Osnivački akt
 • Patenti
 • Ugovori o prodaji roba i usluga
 • Ostala dokumentacija pravnih lica

Tehnička dokumentacija sa overom sudskog tumača:prevodilačka agencija

 • Laboratorijska ispitivanja uzoraka
 • Atesti
 • Potvrde ( o ispitivanju kvaliteta proizvoda, o tehničkoj specifikaciji proizvoda)
 • Prevod sigurnosno-tehničkih listova
 • Tehnička dokumentacija
 • Ostala tehnička dokumentacija

Medicinska i farmaceutska dokumentacija sa overom ovlašćenog sudskog tumača:
prevodilačka agencija

 • Medicinski proizvodi
 • Prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda
 • Uputstva za lekove (PIL) i karakteristike proizvoda (SPC)
 • Istraživanja
 • Ostala medicinska i farmaceutska dokumentacija

Prevodilačka agencija Vavilon Prevodi obezbeđuje usmeno prevođenje:

 • poslovnih sastanaka
 • seminara različitih strukovnih oblastiprevodilačka agencija
 • izložbi
 • predavanja
 • poslovnih i prijateljskih susreta,
 • Predavanja itd.
 1. Lektorisanje 

Lektura teksta je postupak pažljivog čitanja, prepoznavanja i otklanjanja svih vrsta stilskih, gramatičkih i pravopisnih grešaka u tekstu i ujednačavanje terminologije u tekstu. Vrše je stručnjaci i profesori odgovarajućeg jezika koji odlično poznaju gramatiku, pravopis i jezičku i stilsku normu. Lektorisanje teksta obavezno se naručuje za sve materijale koji su namenjeni za objavljivanje i poslovnu i službenu komunikaciju.

Lektori prevodilačke agencije Vavilon Prevodi su stručnjaci za sve vrste tekstova na srpskom i stranim jezicima: poslovne, pravne, medicinske, naučne, tehničke, informaciono-tehnološke, marketinške, finansijske
i druge tematike, kao i književnih tekstova. Zajedno sa lekturom obavlja se korektura kojom se uklanjaju tipografske, tehničke, pravopisne, gramatičke, interpukcijske i druge greške.

 

Tražite pouzdanu prevodilačku agenciju? Treba Vam prevod dokumenata? Potovite nas ili nas kontaktirajte putem emaila

prevodilačka agencija