PPPREVODILAČKA AGENCIJA

Prevodilačka agencija Vavilon Prevodi raspolaže različitim uslugama kako bi omogućili našim klijentima da problematika prevođenja bude svedena na minimalni nivo.

Aktivnosti prevodilačke agencije Vavilon Prevodi:

 • 1. Prevođenje
  • a) pismeno prevođenje standardne i uskostručne dokumentacije.
  • b) usmeno tj. simultano i konsekutivno prevođenje.
 • 2. Prevođenje sa overom sudskog tumača
 • 3. Lektorisanje

Usluge prevodilačke agencije Vavilon Prevodi:

 • Pismenog prevođenja lične/pravne dokumentacije, standardne/uskostručne terminologije za fizička lica bez overe sudskog tumača.
 • Pismenog prevođenja lične/pravne dokumentacije, standardne/uskostručne terminologije za fizička lica sa overom sudskog tumača.
 • Pismenog prevođenja lične/pravne dokumentacije, standardne/uskostručne terminologije za pravna lica bez overe sudskog tumača
 • Pismenog prevođenja lične/pravne dokumentacije, standardne/uskostručne terminologije za pravna lica sa overom sudskog tumača
 • Usmeno prevođenje (simultano i konsekutivno)
 • Usmeno tumačenje

1. Prevođenje

Prevođenje u najširem smislu označava prenos smislenog sadržaja iz jednog izražajnog sredstva u drugi, a u tu svrhu se koriste prevodioci, tumači, kodeks paralelnih simbola, posebne mašine ili programi. Uopšteno, prevođenje je pretakanje reči i teksta iz jednog jezika u drugi. Prevedeni tekst se naziva prevod. Sam proces prevođenja je intelektualno veoma zahtevan posao, koji od prevodioca zahteva mnogo koncetracije i dosta stručnog znanja iz oblasti koja se prevodi. Procesu prevođenja prethodi upoznavanje sa materijom i relevantnom literaturom. Kod prevođenja se razlikuje doslovno prevođenje – gde se nastoji zadržati što je moguće više formalne strukture originalnog teksta. Slobodno prevođenje je ono u kome se nastoji zadržati “duh” izvornika. Prilikom prevođenja treba paziti i na duh izvornog jezika, ali i na duh jezika na koji se prevodi.

Načini procesa prevođenja su:

a) Pismeno prevođenje podrazumeva prevod fizičkih dokumenata (u štampanoj ili elektronskoj formi). U oba slučaja, prevodilac najčešće dobija materijal u elektronskoj formi te ga na svom računaru obrađuje. Pored online prevodioca postoje i agencije koje automatski vrše profesionalne prevode, kao što je i naša prevodilačka agencija Vavilon Prevodi.

b) Usmeno prevođenje (tumačenje) se deli na simultano i konsekutivno prevođenje.

Simultano prevođenje predstavlja složen proces tokom kojeg se paralelno odvija nekoliko različitih aktivnosti (slušanje – analiza sadržaja – anticipiranje onoga što još nije izrečeno – prevod na ciljni jezik – govor). Simultano prevođenje zahteva visoku koncentraciju prevodioca. Za dugotrajno celodnevno prevođenje sa jednog stranog jezika, neophodno je angažovati dva simultana prevodioca koji mogu međusobno da se smenjuju tokom rada, i na taj način održavaju koncetraciju na višem nivou.

Konsekutivno prevođenje podrazumeva prevođenje bez korišćenja uređaja (tehnike) za simultano prevođenje, tj. kada izlagač; završi izlaganje u celosti ili prevođenje u kratkim odlomcima (kod zahtevnih
tema). Kod prevođenja dužih odlomaka, koristi se posebna tehnika beleški kao podrška pamćenju. S obzirom da zahteva veći utrošak vremena, pomenuta tehnika prevođenja više odgovara prevođenju sa okruglih stolova, u okviru manjih radnih grupa i sl.

Zakazivanje usmenih prevoda:

Prevodilačka agencija Vavilon Prevodi teži ka dogovaranju zakazivanja usmenih prevoda najmanje nedelju dana pre procesa prevođenja kao i da je pored uslova karakteristika i ostalih informacija o događaju, neophodno i priložiti i dokumentaciju vezanu za tematiku razgovora prilikom procesa prevođenja.

2. Prevođenje sa overom sudskog tumača

Sudski tumač odnosno sudski prevodilac je ovlašćena osoba od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu. Njegova uloga je neophodna u javnim državnim ustanovama (sudovi, ministarstva, zdravstvene ustanove, fakulteti, MUP-ovi i dr.).

Validnost prevoda sa overom:

Validnost obrađenog dokumenta ostvaruje se, pored pečata i potpisa tumača, i povezivanjem originala ili overene kopije sa prevodom pomoću jemstvenika, u skladu sa propisima Republike Srbije. U zavisnosti od države u koju se šalje, dokument ponekad mora imati i haški apostil. Informacije o tome da li dokument klijenta treba imati pre ili posle procesa prevođenja apostil pečat (nadovera), klijent može dobiti kontaktiranjem na broj 011/655-3724 (Beograd – Bulevar Nikole Tesle 42-a), ili suda iz grada odakle je klijent. Takođe, kako bi agencija obezbedila potpunu zakonsku validnost dokumentacije, naručilac treba da dostavi u agenciju original dokumenta koji prevodi ili overenu kopiju, kako bi se dokumenta uvezala i pripremila za slanje.

Dokumenta koja prevodimo:

Lična dokumenta sa overom sudskog tumača su:

Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih
Diploma
Svedočanstva
Radna knjižica
Zdravstvena knjižica
Prepis ocena
Izjava
Uverenja (o prebivalištu, nekažnjavanju, boravku, prihodima)
Potvrda ( o zdravstvenom stanju, o boravku, prihodima, o diplomiranju, o redovnom studiranju, završenim godinama itd)
Punomoćje
Radna dozvola
Potvrda o stanju računa u banci
Istorija bolesti
Ostali lični dokumenti

Pravna i sudska dokumenta sa overom sudskog tumača:

Odluke
Zapisnici
Ugovori
Pravilnici
Izveštaji
Apostili
Zakoni
Ostala pravna i sudska dokumentacija

Dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača:

Kupoprodajni ugovori
Tenderska dokumentacija
Dokumentacija za ponude
Pisana deklaracija
Fakture
Sertifikati
Statuti
Aneksi
Bilansi
Izveštaji (berzanski, finansijski, revizorski itd.)
Izvod rešenja iz Agencije za privredne registre
Osnivački akt
Patenti
Ugovori o prodaji roba i usluga
Ostala dokumentacija pravnih lica

Tehnička dokumentacija sa overom sudskog tumača:

Laboratorijska ispitivanja uzoraka
Atesti
Potvrde ( o ispitivanju kvaliteta proizvoda, o tehničkoj specifikaciji proizvoda)
Prevod sigurnosno-tehničkih listova
Tehnička dokumentacija
Ostala tehnička dokumentacija

Medicinska i farmaceutska dokumentacija sa overom ovlašćenog sudskog tumača:

Medicinski proizvodi
Prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda
Uputstva za lekove (PIL) i karakteristike proizvoda (SPC)
Istraživanja
Ostala medicinska i farmaceutska dokumentacija

Prevodilačka agencija Vavilon Prevodi obezbeđuje usmeno prevođenje:

poslovnih sastanaka
seminara različitih strukovnih oblasti
izložbi
predavanja
poslovnih i prijateljskih susreta,
Predavanja itd.

3. Lektorisanje

Lektura teksta je postupak pažljivog čitanja, prepoznavanja i otklanjanja svih vrsta stilskih, gramatičkih i pravopisnih grešaka u tekstu i ujednačavanje terminologije u tekstu. Vrše je stručnjaci i profesori odgovarajućeg jezika koji odlično poznaju gramatiku, pravopis i jezičku i stilsku normu. Lektorisanje teksta obavezno se naručuje za sve materijale koji su namenjeni za objavljivanje i poslovnu i službenu komunikaciju.

Lektori prevodilačke agencije Vavilon Prevodi su stručnjaci za sve vrste tekstova na srpskom i stranim jezicima: poslovne, pravne, medicinske, naučne, tehničke, informaciono-tehnološke, marketinške, finansijske
i druge tematike, kao i književnih tekstova. Zajedno sa lekturom obavlja se korektura kojom se uklanjaju tipografske, tehničke, pravopisne, gramatičke, interpukcijske i druge greške.

Mi nudimo kvalitetne usluge prevoda